Poďme ďalej

Milí Petržalčania,

touto cestou by sme sa Vám chceli veľmi pekne poďakovať za pozitívnu odozvu a podporu v prebiehajúcej ankete.

Zároveň by sme Vám radi odprezentovali sumár Vašich postrehov a nápadov, ktoré veľmi radi zapracujeme do návrhu bytového domu NOVÉ DOMINO.

1/ doplníme zeleň na pozemku investora

2/ na všetkých 5 objektoch vytvoríme zelené steny na bočných fasádach smerujúcich k existujúcemu BD

3/ všetky kontajnerové stojiská na pozemku investora budú riešené ako podzemné stojiská, čím sa zabezpečí čistota bezpostredného okolia, zamedzí sa vandalizmu ako i šíreniu zápachu v letných mesiacoch

 


zeleň

zelené steny

podzemné
kontainerové stojiská

 

Mnohí z Vás sa rovnako dopytovali na priebeh plánovanej električkovej trate. Pripravili sme preto situáciu, do ktorej sme ju zakreslili. Celá trasa električky by mala byť po oboch stranách obklopená súvislým pásom zelene, ktorý počíta s výsadbou nových stromov. Tie by mali významne prispieť nielen ku kvalite ovzdušia, ale rovnako by mali výraznou mierou pomôcť k zníženiu prípadného hluku z električkovej trate.

 

 

 

ANKETA: AKO BY STE CHCELI ZLEPŠIŤ LOKALITU?

 

Naviac, ako prejav vďaky za Vašu podporu, by sme radi do územia priniesli a na naše náklady zrealizovali dva z nasledujúcich návrhov. Nakoľko sa však jedná o územie resp. pozemky, ktoré sú v majetku Hl. mesta a Metra Bratislava a.s., vynaložíme maximálne úsilie, aby sme získali všetky potrebné súhlasy a povolenia na zrealizovanie 2 víťazných návrhov. Pevne veríme, že v spolupráci s mestskou časťou Petržalka ako i Magistrátom hlavného mesta dotiahneme Vami zvolené návrhy do úspešného konca.


Ktorý z návrhov preferujete Vy? (je možné vybrať max 2 návrhy)

  • Súhlasím so spracovaním osobných údajov - bližšie info nájdete


Odpoveďou v ankete udeľujete SUBCENTRO, spol. s. r.o. podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas s tým, aby SUBCENTRO, spol. s. r.o. spracovával osobné údaje (v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa). Súhlas Záujemcu so spracovávaním osobných údajov sa udeľuje na čas nevyhnutný na zabezpečenie účelu spracovávania osobných údajov. SUBCENTRO, spol. s.r.o. sa zaväzuje, že takto získané osobné údaje Záujemcu neposkytne žiadnej tretej osobe, okrem orgánov štátnej správy s cieľom zabezpečiť realizáciu projektu Nové Domino.
Súčasný stav

Pohľad na chátrajúci rozostavaný betónový skelet stavby na Jasovskej ulici nemôže tešiť nikoho. Dlhých osem rokov špatí prostredie celej lokality, priťahuje asociálov, kazí príjemný dojem z bývania a kultivovaného prostredia Petržalky. Tento stav nevyhovuje nikomu, je preto načase zmeniť ho.

Prichádzame preto s návrhom, ako to urobiť k spokojnosti všetkých. Naše riešenie ukončí dlhodobý iritujúci stav a zvýši kvalitu, estetickú i funkčnú hodnotu bývania v celej lokalite.

Ponúkame návrh projektu Nové Domino. Obsahuje niekoľko zásadných zlepšení a zohľadňuje vznesené požiadavky a námety.

Podporili by ste Nové Domino - riešenie, ktoré vychádza v ústrety? Vyjadrite sa, prosím, v našej ankete.

Skelet nedokončenej stavby stojí na pozemku, ktorý je podľa platného územného plánu určený na výstavbu bývania. Projekt má stále platné a nezrušiteľné územné rozhodnutie. Neexistuje teda legálny a právny spôsob, ako stavbu odstrániť, no ak by sa v nej nepokračovalo ďalej, schátraný skelet by pravdepodobne zotrval na svojom mieste ešte veľmi dlhý čas. Predpokladáme, že by to netešilo žiadneho obyvateľa Petržalky, ktorému záleží na vzhľade jeho mestskej časti, rovnako ani nás.

Máme naďalej záujem zveľadiť túto lokalitu výstavbou vhodného bytového domu. Otázka teda nestojí tak, či sa na predmetnom pozemku bude stavať, ale len akú podobu novostavba bude mať.

Preto si myslíme, že Nové Domino je aktuálne pre všetkých tá najlepšia a najrýchlejšia voľba ako nikomu nevyhovujúci stav ukončiť a zvýšiť tak hodnotu okolitého prostredia ako i spokojnosť obyvateľov.

Tu nájdete všetky dokumenty o platnom stave:

 Nový projekt

Nový projekt vychádza v ústrety požiadavkám a prináša kvalitné riešenie pre všetkých.

Bytový dom Nové Domino bude v každej časti nižší o jedno celé podlažie, čím sa z neho stane príjemná butiková stavba. Nebude tieniť susednej bytovke, ani brániť vo výhľade z jej okien do otvoreného zeleného priestranstva. Navyše, obyvateľom bytovky sa namiesto dnešného ohyzdného skeletu naskytne z okien pohľad na zelené strechy a steny Nového Domina porastené vegetáciou. Hranicu objektu Nové Domino posunieme o 3,5 m ďalej od bytovky Jasovská, čo zvýši odstup od existujúcej zástavby a zväčší priestor medzi budovami. Existujúce parkoviská sa nezahustia ďalšími autami, pretože Nové Domino bude mať dostatok vlastných parkovacích miest.

Pre lepšiu predstavu, takto to bude vyzerať:

 

  1. znížime každý z objektov o jedno podlažie

  2. asanujeme existujúce časti budov a zväčšíme odstupové vzdialenosti od existujúcich objektov na Jasovskej 2-12

  3. znížime počet bytov z 90 na 60

  4. znížime počet apartmánov z 57 na 37

  5. vybudujeme na všetkých objektoch zelené strechy

  6. zabezpečíme dostatočnú kapacitu parkovaních miest pre nových obyvateľov v počte 134 ks na pozemku investora

  7. doplníme zeleň na pozemku investora

  8. na všetkých 5 objektoch vytvoríme zelené steny na bočných fasádach smerujúcich k existujúcemu BD

  9. všetky kontajnerové stojiská na pozemku investora budú riešené ako podzemné stojiská, čím sa zabezpečí čistota bezpostredného okolia, zamedzí sa vandalizmu ako i šíreniu zápachu v letných mesiacoch

Anketa

Súhlasím so spracovaním osobných údajov - bližšie info nájdete
Chyba, reCaptcha nebola použitá!


Odpoveďou v ankete udeľujete SUBCENTRO, spol. s. r.o. podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas s tým, aby SUBCENTRO, spol. s. r.o. spracovával osobné údaje (v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa). Súhlas Záujemcu so spracovávaním osobných údajov sa udeľuje na čas nevyhnutný na zabezpečenie účelu spracovávania osobných údajov. SUBCENTRO, spol. s.r.o. sa zaväzuje, že takto získané osobné údaje Záujemcu neposkytne žiadnej tretej osobe, okrem orgánov štátnej správy s cieľom zabezpečiť realizáciu projektu Nové Domino.
Ak podporíte naše riešenie, do 24 mesiacov vieme dielo dostavať, následne skolaudovať stavbu a zabezpečiť tak celej lokalite i Petržalke pekné a kultivované prostredie na bývanie a život.

SUBCENTRO s.r.o., Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava, IČO: 44741871, IČ DPH: SK2022822197

 

E-mail: info@novedomino.sk
Tel: 0948 132 120